Regulamin sklepu internetowego rustykalneconieco.pl
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego rustykalneconieco.pl, działającym pod adresem internetowym www.rustykalneconieco.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.rustykalneconieco.pl jest firma:
„Rustykalne co nieco"
Leszek Woźnica
ul. Prądzyńskiego 5a
05-311 Dębe Wielkie
NIP: 8221198743
REGON: 146562555
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Zgłoszenie wniosku do GIODO z dnia 09.04.2013 r. (nr zgłoszenia R006259/13).
3. Adres korespondencyjny: ul. Prądzyńskiego 5a, 05-311 Dębe Wielkie,
Kontakt: , adres e-mail: leszek.wo@wp.pl
4. Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 31 1050 1894 1000 0091 3329 9298.
5. Sklep internetowy rustykalneconieco.pl czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
i przez cały ten czas możliwe jest składanie zamówień. Informacje o przerwach
w funkcjonowaniu sklepu będą zamieszczane na pierwszej stronie sklepu w formie baneru informacyjnego.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji. Jeśli jednak zamierzasz dokonać zakupów bez rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza dostępnego z poziomu koszyka z zakupami. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta prawdziwych danych, w szczególności imienia, nazwiska, pełnego adresu oraz telefonu kontaktowego i adresu e-mail.
Formularz wymaga określenia:
- adresu dostawy,
- sposobu dostawy,
- sposobu dokonania płatności za towar.
Nie ma możliwości składania zamówień telefonicznych.
7. Klient składający zamówienie na stronie sklepu rustykalneconieco.pl zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia.
8. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego. Dane klientów sklepu nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub całkowitego usunięcia z bazy sklepu. Aby tego dokonać musi się skontaktować z administratorem sklepu pod adresem leszek.wo@wp.pl
10. Połączenia ze sklepem są szyfrowane z użyciem certyfikatu bezpieczeństwa.
11. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia, jest przesłanie Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca (jeżeli będzie to możliwe) poinformuje o tym Kupującego i poprosi o uzupełnienie braków.
12. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na rachunek bankowy rustykalneconieco.pl.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wzbudzenia wątpliwości co do wiarygodności nabywcy, prawdziwości jego danych, brakiem kontaktu
z nabywcą w przypadku próby wyjaśnienia powstałych wątpliwości lub braku towaru
w magazynie.
14. Każdy zakup dokumentowany jest dowodem zakupu w formie rachunku.
15. Podane ceny oferowanych produktów są cenami brutto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny podane są walucie polskiej. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient, w wysokości określonej w cenniku dostaw.
16. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty polskiej. Wysyłka poza terytorium Polski możliwa jest tylko po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu i potwierdzeniu wysokości kosztów dostawy poprzez kontakt elektroniczny.
17. Akceptujemy następujące formy płatności: pobranie oraz przedpłata na rachunek bankowy,
W przypadku braku przelewu w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18. Przedpłaty prosimy kierować na konto:
Rustykalne co nieco
Leszek Woźnica
ul. Prądzyńskiego 5a
05-311 Dębe Wielkie
ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 31 1050 1894 1000 0091 3329 9298.
19. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient. Kupujący powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz dowód zakupu. Towar nie może mieć żadnych śladów użytkowania i musi być kompletny.
20. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar (bez kosztów dostawy), w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz dowodu zakupu.
21. Korzystanie ze sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
23. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
24. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem rustykalneconieco.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
25. Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością sklepu rustykalneconieco.pl, ich wykorzystywanie bez wiedzy sklepu jest zabronione.
26. Realizujemy także Państwa specjalne zamówienia z materiału, który posiadamy lub z materiału nam powierzonego, według Państwa projektu. Termin realizacji zamówienia ustalamy indywidualnie.
27. Realizujemy przesyłki zagraniczne za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem usług świadczonych przez Pocztę Polską. 

Regulamin obowiązuje od 3 kwietnia 2013 r.

Płatności

Koszyk
Koszyk jest pusty
Login

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.